Ogólne warunki sprzedaży

Kąciki dla dzieci zapewniają pozytywne doświadczenia w Twojej organizacji
Kąciki dla dzieci zapewniają pozytywne doświadczenia w Twojej organizacji

Ogólne warunki sprzedaży

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej OWS, określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Telergo S.C. zwaną dalej „Sprzedawcą”.
2. Niniejsze OWS mają zastosowanie jedynie w przypadku, gdy Sprzedawca i Zamawiający są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.
3. Niniejsze OWS są integralną częścią każdej oferty, cennika, umowy współpracy lub umowy sprzedaży i stanowią równocześnie ich akceptację, chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.  OWS podane są do wiadomości Zamawiającego. Obowiązek zapoznania się z OWS leży po stronie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający pozostaje w stałych stosunkach handlowych przyjęcie przezeń OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
5. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów, wymiarów, rozmiarów, tolerancji wymiarowych i wagowych oraz jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi.
5.1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku oferowanych towarów mają zastosowanie stosowne normy europejskie i krajowe.
6. Sprzedawca podejmuje się realizacji umowy sprzedaży na postawie zamówienia złożonego u Sprzedawcy i/lub przesłanego do siedziby Sprzedawcy w każdej formie pocztą, faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą zwany Zamawiającym. Załącznikiem do niniejszych OWS jest wzór zamówienia, który może być wykorzystany do złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający jest związany złożonym zamówieniem.
6.1. Zamówienie powinno zawierać:
- nazwę firmy / dla podmiotów gospodarczych / lub imię i nazwisko,
- adres Zamawiającego,
- indeks, nazwę i ilość zamawianego Produktu,
- sposób i miejsce dostawy lub sposób odbioru samodzielnego,
- imię i nazwisko oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego. 
Niespełnienie tych warunków skutkujące dostawą przez Sprzedawcę towaru niezgodnego z potrzebami Zamawiającego obciąża Zamawiającego i nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.
6.2. Do zamówienia należy dołączyć (jeśli dotyczy) oświadczenie płatnika VAT, zawierające zgodę Uprawnionego na wystawienie faktury bez jego podpisu.
6.3. Termin dostawy podany w zamówieniu jest terminem przybliżonym, a jego przekroczenie nie uprawnia Zamawiającego do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym.
6.4. Wysłane towary muszą zostać odebrane pod względem ilościowym i jakościowym, obejmującym możliwe do stwierdzenia ewentualne uszkodzenia mechaniczne, które muszą być potwierdzone na dokumencie WZ lub dowodzie dostawy.
6.5. Cena towarów jest ustalana na podstawie cennika Sprzedawcy z dnia wystawienia faktury lub odrębnej pisemnej oferty złożonej Zamawiającemu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych z produktami.
6.6. Ceny określone w ofertach są wiążące w okresie podanym w ofercie.
6.7. Ceny na towary ofertowane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku od wartości dodanej VAT. 
6.8. Propozycja dokonania sprzedaży złożona Zamawiającemu nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję warunków do złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
6.9. Koszty usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia.
6.10. Produkty odebrane przez Zamawiającego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za pozbawione wad jawnych.
6.11. Wszelkie ryzyka, a w szczególności ryzyko uszkodzenia lub utraty towarów, przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania towarów. 
6.12. W przypadku, gdy odbiór towarów z magazynu Sprzedawcy dokonuje Zamawiający własnym środkiem transportu, odpowiedzialność za towar przechodzi na Zamawiającego w momencie wydania towaru z magazynu.
6.13. W przypadku, gdy Zamawiający zleca odbiór towaru niezależnemu przewoźnikowi odpowiedzialność za towar przechodzi na Zamawiającego w momencie wydania towaru przewoźnikowi. 
6.14. W przypadku, gdy towar dostarczony jest do Zamawiającego samochodem Sprzedawcy, odpowiedzialność za towar przechodzi na Zamawiającego w momencie rozładunku towaru z samochodu.
6.15 Towar winien odebrać Zamawiający, bądź upoważniona przez niego osoba. Upoważnienie winno być pisemne. Nieobecność Zamawiającego, bądź osoby przez niego upoważnionej stanowi podstawę do odmowy wydania przesyłki. W tej sytuacji przesyłkę uważa się za niedoręczoną z winy Zamawiającego. 
6.15a W przypadku nieodebrania przez Zamawiającego przesyłki z winy leżącej po stronie Zamawiającego, Sprzedawca ma prawo obciążyć Zamawiającego wynikłymi stąd kosztami transportu, a także obciążyć kosztami przygotowania towaru do wysyłki w kwocie 5% wartości towaru netto.
6.16. Zamawiający zobowiązany jest skontrolować dostarczony towar pod względem jakości i ilości oraz zgodności dostarczonego asortymentu natychmiast po jego wydaniu i dokonać w obecności przewoźnika właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania towaru
6.17. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie, pisemnie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, a także umożliwić Sprzedawcy zbadanie dostarczonego towaru w stanie nienaruszonym.
6.18. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru towarów bez zgłoszenia zastrzeżeń będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie towarów zgodnie z zamówieniem i potwierdzeniem.
6.19. Jeżeli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest możliwe wykonanie obiektywnej kontroli dostarczonego towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować dokumenty przewozowe, ilość i stan opakowań, wagę brutto oraz dane dotyczące oznaczenia towaru na opakowaniach a także szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu towaru, zanim zostanie on wykorzystany, powinna być przeprowadzona szczegółowa kontrola, a wyniki jej bez zwłoki przekazane Sprzedawcy.
6.20. Zamawiający jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności opisanych w powyższych punktach pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń.
6.21. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Sprzedającego najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty wydania towarów. Należność zostanie wypłacona przez Zamawiającego bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze, przy czym termin ten zawsze jest liczony od daty wystawienia przez Sprzedawcę faktury.
6.22 Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.
6.23 W przypadku zwłoki w płatności ze strony Zamawiającego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw wszelkich towarów oraz świadczenia wszelkich usług do chwili uregulowania zaległej płatności.
6.24 Dla ważności zamówienia z opcją płatności przy dostawie, bądź z opcją odroczonego terminu płatności wymagana jest każdorazowa zgoda Sprzedawcy. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do zaproponowanej przez Zamawiającego płatności stanowi brak zgody na wskazany w zamówieniu sposób płatności.
6.25. Jeżeli po złożonym zamówieniu ujawni się uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Zamawiający nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca ma prawo żądać zapłaty ceny przed wydaniem towaru – niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności.
6.26.1 Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru towaru w ustalonym terminie Sprzedawca ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami związanymi ze składowaniem towaru.
6.26.2 W przypadku dwukrotnego braku odbioru towaru, Sprzedawca zwolniony jest z obowiązku dostarczenia go Zamawiającemu. W tej sytuacji Zamawiający zobowiązany jest osobiście odebrać towar w siedzibie Sprzedawcy.
6.27.1 Jeżeli Zamawiający nie odbierze towaru w 14 dniu po ustalonym terminie z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo do wystawienia faktury i żądania zapłaty ceny za towar i inne usługi tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.
6.27.2. Jeżeli Zamawiający nie odbierze towaru w terminie 30 dni od ustalonego terminu z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca będzie magazynował towar na ryzyko i koszt Zamawiającego.
6.27.3 W przypadku nieodebrania towaru w terminie 30 dni od ustalonego terminu z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, Zamawiający zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości wpłaconej na rzecz Sprzedawcy zaliczki.
6.27.4 Każda dostawa częściowa powinna stanowić odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedawcę.
6.28. Sprzedawca ma prawo pobrać od Zamawiającego zaliczkę. Wysokość zaliczki będzie ustalana indywidualnie. Zaliczka ta nie stanowi zadatku.
6.29. Do czasu pełnej zapłaty za towary, pozostają one własnością Sprzedawcy. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie za Produkty Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu pobranych, a niezapłaconych towarów. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Towary (zwrot obejmuje załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę) w ciągu 3 dni roboczych od chwili skierowania żądania.
6.30. Stosowne certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, Sprzedawca dołącza do dostarczanego towaru na wyraźną prośbę Zamawiającego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania opłat za ww. dokumenty.
7. Reklamacja towaru oznacza, że w wypadku zaistnienia wad towarów Sprzedawca w terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji podejmuje decyzję dotyczącą oceny zasadności reklamacji.
8.Zamawiający ma obowiązek udostępnić niezwłocznie Sprzedawcy próbki wadliwego towaru niezbędne do przeprowadzenia badania, a także umożliwić zbadanie towaru na miejscu – jak również przekazać niezbędne informacje dotyczące warunków, w których towar został użyty.
9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad lub niedoborów towarów jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści OWS.
10.    Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy z tytuły dostarczenia Zamawiającemu wadliwego towaru ograniczona jest do wysokości nieprzekraczającej wartości reklamowanego towaru plus ewentualne koszty dostawy/transportu.
11.1 Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy z tytuły dostarczenia Zamawiającemu wadliwego towaru ograniczona jest do wysokości nieprzekraczającej wartości reklamowanego towaru plus ewentualne koszty dostawy/transportu. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje naprawiania szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
11.2 Zamawiającemu nie przysługują względem Sprzedawcy jakiekolwiek dalej idące roszczenia ani roszczenia oparte na innych podstawach. W szczególności Zamawiającemu nie przysługują roszczenia wynikające z wad produktów lub braków towaru (inne niż określone w niniejszych OWS), roszczenia wynikające z nieterminowej jego dostawy, a także roszczenia dotyczące zmiany przedmiotu sprzedaży, roszczenia o zmniejszenie ceny produktu, o odszkodowanie za szkodę, za szkody osób trzecich oraz za dalsze pośrednie szkody lub utracone korzyści.11.3 Sprzedawca nie odpowiada za przydatność dostarczonego, zgodnie z zamówieniem towaru do pożądanych przez Zamawiającego celów.
12.  Strony wyłączają stosowanie rękojmi w stosunkach między nimi, zgodnie z treścią art. 558§1 k.c.
13. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Zamawiającego z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim przez produkty dostarczane Zamawiającemu przez Sprzedawcę. Zamawiający zobowiązany jest również do zwolnienia Sprzedawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Sprzedawcy. 
14.1 Sprzedawca udziela 24-miesięcznej gwarancji jedynie Zamawiającemu będącemu podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na warunkach określonych w odrębnym dokumencie gwarancyjnym – Warunkach Gwarancji.
14.2 Warunkiem udzielenia gwarancji jest czytelne podpisanie dokumentu zamówienia i wysłania go na adres Sprzedawcy.
14.3 Dokumentem poświadczającym Zamawiającemu prawo gwarancji jest podpisany przez Sprzedawcę i Zamawiającego dokument Zamówienia, o którym mowa w pkt 6.1, 6.2 i 14.2.
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży znajdują zastosowanie aktualne pisemne uzgodnienia między stronami oraz właściwe przepisy prawa polskiego.
16. Strony wyłączają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.
17. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy (siła wyższa) Sprzedawca jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z umowy oraz niniejszych OWS w czasie trwania takich okoliczności.
18. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt. 17
19. Spory mogące wyniknąć w związku ze współpracą stron w zakresie sprzedaży towarów od Sprzedawcy będą rozstrzygane przez polski sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
20. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.
21. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
22. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.
23. Zamawiającemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
24. Na Sprzedawcę przechodzą wszelkie autorskie prawa majątkowe dotyczące materiałów zdjęciowych dostarczonych Sprzedawcy przez Zamawiającego. Prawa te przechodzą na Sprzedawcę z chwilą przekazania materiałów zdjęciowych. 
25. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA PRODUKTY I USŁUGI ORAZ ZGŁASZANIA REKLAMACJI (v. 1/2020) 
OWG – wersja 1/2021 - obowiązuje od 01.07.2021 r. 

1. Wstęp i definicje.
1.1. Dostawca udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie produkty i usługi na warunkach określonych w niniejszym dokumencie. Wszelkie odstępstwa od niniejszych OWG, dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1.2. Definicje terminów użytych w niniejszym dokumencie lub kontraktach dotyczących kompleksowej obsługi serwisowej Towarów:
• OWG – Ogólne Warunki Gwarancji na produkty i usługi sprzedawane przez Telergo S.C.
• Dostawca – Telergo Spółka Cywilna 
• Nabywca – podmiot dokonujący bezpośrednio zakupu Towaru / Usługi u Dostawcy
• Oprogramowanie - program, zapewniający obsługę / działanie sprzedanego Towaru, z możliwością wprowadzenia aktualizacji.
• Awaria – stan niesprawności Towaru uniemożliwiający jego funkcjonowanie, występujący nagle i powodujący niewłaściwe z punktu widzenia przeznaczenia działanie lub całkowite unieruchomienie Towaru;
• Usterka – stan niesprawności Towaru ograniczający możliwość jego funkcjonowania, występujący nagle i powodujący w ograniczonym zakresie jego niewłaściwe działanie; Towar można dalej użytkować po zapewnieniu właściwych warunków technicznych i/lub organizacyjnych (do czasu usunięcia usterki).
2. Okres gwarancji
2.1. Ustala się 24 miesięczny okres gwarancji na sprzedane Towary licząc od daty sprzedaży.
3. Zakres zobowiązań gwarancyjnych
3.1. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady Towaru, jeżeli wystąpi ona z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w związku z wadliwą konstrukcją urządzenia lub wadliwie wykonaną Usługą, a także w przypadku użycia przez Dostawcę wadliwego materiału.
3.2. W przypadku niemożności usunięcia wady Towaru lub jego części Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Nabywcy Towar lub jego części wolne od wad, względnie obniżyć cenę Towaru w takim stosunku do ceny sprzedaży, w jakim wartość wadliwego Towaru pozostaje do wartości Towaru bez wad.
3.3.1 Dostawca nie pokrywa kosztów związanych z instalacją i uruchomieniem wymienionego bądź naprawionego towaru. 
3.3.2 Dostawca nie pokrywa i nie zwraca kosztów związanych z deinstalacją i przygotowaniem do wysyłki wadliwego towaru. 
3.4. Dostawca gwarantuje, że zainstalowane w produktach Oprogramowanie będzie działało poprawnie. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania gwarancji Nabywca stwierdzi niezgodność działania oprogramowania i przedłoży Dostawcy pisemne zawiadomienie o niezgodności z jej opisem, Dostawca podejmie czynności mające na celu wyeliminowanie niezgodności poprzez: ► usunięcie niezgodności lub ► dostarczenie Nabywcy zamiennika oprogramowania pozbawionego wad.
3.5. Odpowiedzialność Dostawcy obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy i ogranicza się maksymalnie do wysokości ceny reklamowanego Towaru.
3.6. Jeżeli Dostawca dokonał istotnych napraw Towaru objętego gwarancją lub wymienił Towar wadliwy na wolny od wad wówczas okres gwarancji biegnie na nowo od chwili wydania naprawionego Towaru lub wydania nowego Towaru.
3.7. Dostawca nie jest zobowiązany do wydania Nabywcy na czas naprawy gwarancyjnej uszkodzonego Towaru urządzenia zastępczego. Jeżeli jednak Towar zastępczy zostanie udostępniony Nabywcy, Dostawca nie będzie pokrywał kosztów jego instalacji i uruchomienia. Po naprawie reklamowanego Towaru Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni) zwrócić Dostawcy Towar zastępczy na własny koszt.
4. Postępowanie reklamacyjne
4.1. Reklamacja jest rozpatrywana przez Dostawcę na podstawie pisemnego zgłoszenia z opisem usterki. Do zgłoszenia Nabywca zobowiązany jest załączyć dokumenty w postaci podpisanego przez Dostawcę i Nabywcę formularz zamówienia oraz dowodu zakupu (fakturę sprzedaży Towaru) i przesłać je na adres:
Telergo S.C. ul. Kartuska 44, 83-400 Kościerzyna (tel. +48 /58 686 64 60) lub mailowo na adres [email protected]
4.2. Niezałączenie przez Nabywcę dokumentów, o których mowa w ust. 4.1 OWG stanowi podstawę do odmowy przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.
4.3. Towar wysyłany do naprawy powinien być zapakowany w opakowanie fabryczne lub opakowanie zastępcze, które zapewniać będzie takie samo bezpieczeństwo Towaru w trakcie transportu i wyładunku jak to oryginalne. Brak należytych zabezpieczeń powoduję utratę uprawnień gwarancyjnych.
4.4. Dostawca zastrzega sobie prawo wycofania sprzętu z serwisu oraz odesłania go do Nabywcy na jego koszt, jeżeli Nabywca nie dotrzymał warunków wymienionych w pkt 4.1., 4.2.,4.3. albo stan przesyłki odbiega od opisanego w załączonych dokumentach.
4.5. Dostawca informuje Nabywcę, w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, o sposobie realizacji naprawy gwarancyjnej, miejscu, do którego ma zostać dostarczony reklamowany Towar lub terminie dokonania naprawy Towaru u Nabywcy. Decyzja o miejscu dokonania naprawy należy do Dostawcy.
4.6. Jeżeli Dostawca nie potwierdził realizacji naprawy bezpośrednio u Nabywcy, Nabywca winien jest przesłać reklamowany Towar na koszt Dostawcy środkiem transportu wskazanym przez Dostawcę i do wskazanego miejsca.
4.7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Serwis może obciążyć Nabywcę kosztami serwisowymi (ekspertyza, testy, materiały, transport itp).
4.8. Dostawca zobowiązuje się do wykonania czynności serwisowych w najkrótszym możliwym terminie. przy czym maksymalny czas naprawy 21 dni od daty dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Dostawcę w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne. W wyjątkowych przypadkach spowodowanych przez okoliczności niezależne od Dostawcy, termin naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych.
4.9. W przypadku zaistnienia konieczności wysłania towaru do fabryki celem ustalenia przyczyny niesprawności czas rozpatrzenia reklamacji (określony w ust. 4.8) z przyczyn niezależnych od sprzedającego ulegnie niezbędnemu wydłużeniu.
4.10. W przypadku kontraktów, których przedmiotem jest kompleksowa obsługa serwisowa Towarów, czas reakcji serwisowej na usterkę/awarię oraz czas naprawy każdorazowo jest 14 dni o ile nie zostało to określane przez strony w kontrakcie handlowym.
4.11. Wszystkie uszkodzone podzespoły/części wymienione podczas naprawy stają się własnością Serwisu.
4.12. Nabywcy przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy, jeżeli:
a) w okresie gwarancji, o którym mowa w pkt.2.1., Serwis dokona trzech napraw gwarancyjnych, a Towar będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
b) Serwis nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w pkt. 4.7, 4.8, 4.9.
c) usunięcie wady jest niemożliwe, jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak produktu w ofercie handlowej) wymiana Towaru na ten sam typ jest niemożliwa. Dostawca wymienia Towar na inny typ o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie również uważa się za wykonanie obowiązków gwaranta.
5. Ograniczenie odpowiedzialności gwarancyjnej
5.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady tkwiące w sprzęcie. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu i jego poszczególnych elementów, uszkodzeń lub/i nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z:
- użytkowania Towaru w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
-wszelkich uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych, elementów i podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych jak i wywołanymi nimi wad,
-uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji i konserwacji sprzętu elektronicznego oraz wszystkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy lub stosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych,
- uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak np.: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej lub teletechnicznej, uderzenie pioruna, itp. czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, ¬
- podłączenia do sieci elektrycznej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
- uszkodzeń będących następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych i termicznych,
- uszkodzeń będących następstwem zalania sprzętu jakimkolwiek płynem lub jego zanieczyszczeniem,
- normalnego zużycia technologicznego elementów Towaru,
- niewłaściwego transportu czy składowania Towaru,
- zalania cieczą lub/i inna substancją, a także uszkodzeń i wad określonych w warunkach gwarancji,
- uszkodzeń będących następstwem aktów wandalizmu,
- niezgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni od dna ujawnienia się wady.
5.2. Gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub uruchomienia, do wykonania których wykonania Nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie i na swój koszt. W szczególności Dostawca nie odpowiada za usterki Towaru wynikłe z nieodpowiedniej instalacji, eksploatacji, konserwacji, a także za usterki wynikłe z niewłaściwego zamontowania, skonfigurowania, nastawienia Towaru przez Nabywcę.
5.3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych urządzeń współpracujących ze sprzedanym Towarem oraz za szkody, które nie wystąpiły bezpośrednio na Towarze, w tym straty Nabywcy spowodowane np. postojami w okresie oczekiwania na wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz inne straty.
5.4. Nabywca traci wszelkie uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
•    stwierdzenia uszkodzeń wynikających z sytuacji opisanych w pkt. 5.1.,
•    wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy,
•    dokonania przez osoby nieupoważnione przez Dostawcę i bez jego pisemnej zgody samowolnych napraw Towaru, zmian konstrukcyjnych oraz jakichkolwiek ingerencji w Towar lub jego Oprogramowanie dostarczone przez Dostawcę
•    instalowania alternatywnego oprogramowania (firmware),
•    upływu okresu gwarancji.
5.5. Towar sprzedawany jest dla celów związanych z działalnością gospodarczą. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego).5.6. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Nabywcy do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z usterką i/lub awarią Towaru.
5.6. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Nabywcy do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z usterką i/lub awarią Towaru.
5.7. Niniejsza gwarancja dotyczy produktów zakupionych w Polsce i obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
We wszelkich sprawach nieuregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Podstawowe wymagania eksploatacyjne do systemów z ekranami dotykowymi Playtouch
6.1. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach i nie powinno być wystawiane na zewnątrz, gdzie może podlegać, czynnikom atmosferycznym.
6.2. Gniazdo sieciowe 230V (+/- 10%) /50 Hz zasilające urządzenie powinno być łatwo dostępne i posiadać sprawny obwód ochronny.
6.3. Urządzenie nie powinno podlegać stałym wstrząsom lub pracować w bezpośredniej bliskości silnych pól elektromagnetycznych. Nie powinno być także wystawione na nadmierne nasłonecznienie oraz wilgoć.

Zasady zgłaszania reklamacji rzeczowych dotyczących ilości i jakości dostawy.
1. Nabywca ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostawy.
2. Braki ilościowe w dokonanej dostawie, w przypadku uszkodzonej przesyłki, muszą zostać stwierdzone przy odbiorze dostawy, w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę i zgłoszone Dostawcy w dniu dostawy. Takie zgłoszenie nie dotyczy przesyłek realizowanych przez przewoźnika, któremu dostawę zlecił Nabywca.
3. Jeśli odebrano towar bez dających się zauważyć uszkodzeń przesyłki a braki ilościowe stwierdzono dopiero po rozpakowaniu dostawy, należy powiadomić o tym Dostawcę nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania dostawy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę otrzymania przesyłki uszkodzonej w transporcie, Nabywca jest obowiązany sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę i zgłosić Dostawcy najpóźniej pierwszego dnia roboczego po dniu dostawy. W takim przypadku Nabywca jest zobowiązany do zachowania uszkodzonych towarów wraz z kompletnym opakowaniem. Takie zgłoszenie nie dotyczy przesyłek realizowanych przez przewoźnika, któremu dostawę zlecił Nabywca.
5. Reklamacja ilościowa i jakości dostawy zgłaszana do Dostawcy powinna zawierać:
a) pisemne powiadomienie o reklamacji z podaniem daty i numeru przesyłki,
b) numer i datę dokumentu zakupu,
c) protokół spisany w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę stwierdzający braki w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki,
d) protokół spisany przez co najmniej dwóch przedstawicieli Nabywcy w przypadku stwierdzenia braków ilościowych bez dających się zauważyć uszkodzeń przesyłki.
6. W przypadku niedostarczenia reklamacji, w 3 dni od daty dostawy uważa się, że Nabywca zaakceptował dostawę w całości a kwota wskazana na fakturze sprzedaży staje się wymagalna w terminie płatności.