Thank you page header | IKC

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ IKCPLAY.PL

December 12, 2019

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Ogólnymi warunkami sprzedaży strony internetowej ikcplay.pl oraz ikcplay.com.pl („OWS”).
Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w OWS. Postanowienia OWS stosuje się odpowiednio.

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1.Dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej ikcplay.pl oraz ikcplay.com.pl są przetwarzane przez International Kids Concepts B.V., de Linge 41 te (8253 PJ) Dronten The Netherlands (inschrijfnummer Handelsregister Kamer van Koophandel Lelystad: 39098753) oraz wyłącznego przedstawiciela firmy International Kids Concepts B.V. w Polsce, firmę Telergo S.C. z siedzibą w Chmielnie 83-333, ul. Kuby 14, NIP 5891999679, REGON 221217240, które są administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”).

1.2.Kontakt z Administratorem może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email [email protected] oraz [email protected] 

2. ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA

2.1.Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Państwa, a następnie przesłanych, za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych, może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, nazwy firmy/organizacji, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu firmy/organizacji, adresu kontaktowego/ zamieszkania/dostawy, adresu IP komputera.

2.2.W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Państwa z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe Państwa w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności.
2.3.Dane osobowe Państwa będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgodny na ich przetwarzanie lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. Ustawa o rachunkowości), zaś w przypadku subskrybentów Newslettera, do momentu wypowiedzenia umowy Newslettera, a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.

2.4. Nie wykorzystujemy Państwa danych do innych celów niż związane z naszą działalnością.

3. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

3.1.Dane osobowe będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) przetwarzania zapytań, zamówień, zawarcia i wykonywania umów sprzedaży, świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności prowadzenia Konta użytkownika oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie; (c) działań marketingowych, promocyjnych i handlowych Administratora.

3.2.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku:
3.2.1.o którym mowa w 3.1. lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem,
3.2.2.o którym mowa w 3.1. lit. (b), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane
dotyczą,
3.2.3.o którym mowa w 3.1. lit. (c) - dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda.

3.3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie Zamówień przez Administratora i świadczenia przez niego usług.

4. ODBIORCY DANYCH

4.1.Admnistrator może powierzać przetwarzanie dane osobowych podmiotom trzecim, wówczas odbiorcami danych Państwa, mogą być: dostawca hostingu dla strony internetowej ikcplay.pl oraz ikcplay.com.pl, firma obsługująca technicznie stronę internetową ikcplay.pl oraz ikcplay.com.pl, w tym dokonująca przesyłki Newslettera, podmiot świadczący usługi informatyczne i dostarczający oprogramowanie, firma świadcząca usługi doradcze oraz kancelaria prawnicza świadczą usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, firma obsługująca płatności w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie, firma księgowa, przewoźnik, firma kurierskie lub transportowa.

4.2.Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

4.3.Każdy podmiot, któremu Administrator powierza do przetwarzania Państwa dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać Państwa dane osobowe, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Administratora.

4.4.Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną przez Państwa zgodą.

5. PRAWA PODMIOTU DANYCH

5.1.Mają Państwo prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Administratora, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Administrator, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c)
przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Administratora na temat Państwa, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Administratorowi zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego.

6. INNE DANE

6.1.Strona internetowa ikcplay.pl oraz ikcplay.com.pl może przechowywać zapytania http, w
związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa Państwa stacji – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie internetowej ikcplay.pl oraz ikcplay.com.pl i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Państwa, jeżeli wszedł przez linka, informacje o Państwa przeglądarce, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania stroną internetową ikcplay.pl oraz ikcplay.com.pl. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie internetowej ikcplay.pl oraz ikcplay.com.pl i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Państwa.

7. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

7.1.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne określone w zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Administrator wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

7.2.Administratorwdraża wszystkie adekwatne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych.

7.4.Administrator wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet. Administrator rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

8. COOKIES

8.1.W celu prawidłowego działania strony internetowej ikcplay.pl oraz ikcplay.com.pl, Administrator korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na Państwa urządzeniu za pośrednictwem strony internetowej ikcplay.pl oraz ikcplay.com.pl, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których korzysta – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

8.2.Administrator wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Gościa oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na Państwa urządzeniu, aż do ich skasowania.

8.3.Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie Państwa tożsamości. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. Cookies strony internetowej ikcplay.pl oraz ikcplay.com.pl są bezpieczne dla Państwa urządzenia, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania

8.4.Pliki generowanie bezpośrednio przez strony internetowe ikcplay.pl oraz ikcplay.com.pl nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Administratora) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

8.5.Mogą Państwo włączyć zapisywanie Cookies zewnętrznych na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub funkcji strony internetowej ikcplay.pl oraz ikcplay.com.pl

8.6.Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:
uwierzytelniania Państwa na stronie internetowej ikcplay.pl oraz ikcplay.com.pl i utrzymywania sesji; konfiguracji strony internetowej ikcplay.pl oraz ikcplay.com.pl i dostosowania zawartości strony do Państwa preferencji,
takie jak: rozpoznanie urządzenia, zapamiętanie ustawień wybranych przez Państwa; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z strony internetowej ikcplay.pl oraz ikcplay.com.pl; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.

8.7.Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:
tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności strony internetowej ikcplay.pl oraz ikcplay.com.pl, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com, linkedin.com, twitter.com, instagram.com, pinterest.com oraz youtube.com.

8.8.Mogą Państwo samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Mogą Państwo samodzielnie też usunąć zapisane na swoim urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

8.9.Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.